Ηχητικά αποσπάσματα από τις εκδηλώσεις του χορού των "Ιλισιωτών Ψαλτών"

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ -

Ἅξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς... Μεγαλυνάριο θεοτοκίο ψαλλόμενο στὴν θ. Λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου. Μέλος Γρηγορίου Θ. Στάθη. Ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου. Ζωντανὴ Ἠχογράφηση ἀπὸ τὴν Ψαλτικὴ Ἐκδήλωση "Ἅγιος ὁ Θεός....ἀγγελοδίδακτα μέλη". Δευτέρα 29 Μαΐου 2017. Ἁγία Μαρίνα Ἄνω Ἰλισίων.

Διάρκειας : 1923 προβολές

Ὠδὴ ἕκτη

Ἡ στ΄ στιχολογουμένη μὲ τὰ τροπάρια τοῦ προεορτίου τῶν Χριστουγέννων κανόνος Παχωμίου τοῦ Ρουσάνου. Ἦχος πλ. δ΄. Ψάλλουν οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ. Ζωντανὴ ἠχογράφηση ἀπὸ τὴν ψαλτικὴ ἐκδήλωση τῆς 20/12/2015 στὴν Ἁγία Μαρίνα Ἄνω Ἰλισίων.

Διάρκειας : 897 προβολές

Εὐλογήσατε τὸν Κύριον

Εὐλογήσατε τὸν Κύριον... Στίχος τοῦ Λατρινοῦ Πολυελέου. Μέλος τοῦ μαΐστορος Ἰωάννου Κουκουζέλη. Ψάλλουν οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ. Ζωντανὴ ἠχογράφηση τῆς ψαλτικῆς ἐκδηλώσεως τῆς 20ης Δεκεμβρίου 2015 στὴν Ἁγία Μαρίνα Ἄνω Ἰλισίων.

Διάρκειας : 1304 προβολές

Κατεπλάγη Ἰωσήφ

"Κατεπλάγη Ἰωσήφ...": Μεθέορτο κοντάκιον τῶν Χριστουγέννων, ποίημα Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ. Τὸ προοίμιον σὲ μελοποίηση Γρηγορίου Ἀναστασίου καὶ ἐπιβολὴ κρατήματος Δανιὴλ Πρωτοψάλτου. Ψάλλουν οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ. Ζωντανὴ ἠχογράφηση ἀπὸ τὴν ὁμότιτλη ψαλτικὴ ἐκδήλωση τῆς 20ης Δεκεμβρίου 2015 στὴν Ἁγία Μαρίνα Ἄνω Ἰλισίων.

Διάρκειας : 3664 προβολές

Ἐπὶ σοὶ χαίρει

Ἐπὶ σοὶ χαίρει - Τὴν γὰρ σὴν μήτραν: Μεγαλυνάριον θεοτοκίον μελισθὲν πρωτοτύπως ὑπὸ Ξένου Κορώνη καὶ συντμηθὲν ὑπὸ Γρηγορίου Στάθη. Ψάλλουν οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ (ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Ἐνοριακῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων). Ζωντανὴ ἠχογράφηση ἀπὸ τὴν παρουσίαση τοῦ ἐπιστημονικοῦ-μουσικολογικοῦ περιοδικοῦ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΗΧΗΜΑ στὴν Βιβλιοθήκη τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἀθηνῶν, 18 Μαρτίου 2015.

Διάρκειας : 805 προβολές

Εὐλογητάρια Ἰωακεὶμ-Πέτρου

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε – Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος... Τροπάρια τῶν ἀναστασίμων εὐλογηταρίων, μέλος, ἐναλλάξ, Ἰωακεὶμ Βιζύης (κατ’ ἐξήγησιν Ἀχιλλέως Χαλδαιάκη) καὶ Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου. Ψάλλουν οἱ "ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ" (Ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Ἐνοριακῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων). Ζωντανὴ Ἠχογράφηση ἀπὸ τὴν παρουσίαση τοῦ ἐπιστημονικοῦ-μουσικολογικοῦ περιοδικοῦ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΗΧΗΜΑ (Βιβλιοθήκη τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἀθηνῶν, 18 Μαρτίου 2015).

Διάρκειας : 1547 προβολές

Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος

Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος. Τὸ α΄ ἰδιόμελο τῶν ἀποστίχων τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν. Μέλος Πέτρου Βυζαντίου. Ψάλλουν οἱ "ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ" (Ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Ἐνοριακῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων). Ζωντανὴ Ἠχογράφηση ἀπὸ τὴν παρουσίαση τοῦ ἐπιστημονικοῦ-μουσικολογικοῦ περιοδικοῦ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΗΧΗΜΑ (Βιβλιοθήκη τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἀθηνῶν, 18 Μαρτίου 2015).

Διάρκειας : 1291 προβολές

Χερουβικο Θεοφάνους Καρύκη Ιλισιώτες Ψάλτες

Οἱ τὰ χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες· ὁ Χερουβικὸς ὕμνος Μέλος Θεοφάνους Πατριάρχου τοῦ Καρύκη· Ἦχος πλ. α΄ ανεανες. Ζωντανὴ ἠχογράφηση ἀπὸ τὴν ψαλτικὴ ἐκδήλωση: Ἡ Ἀθηναϊκὴ Ψαλτική· βυζαντινή, μεταβυζαντινὴ καὶ νεώτερη Ψάλλουν οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ, ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Ἐνοριακῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων Κυριακὴ 15 Ἰουνίου 2014, ὥρα 12η μεσημβρινὴ

Διάρκειας : 2016 προβολές

Ανέβη ο Ιησούς - Ιωάννου Σακελλαρίδη Ιλισιῶτες Ψάλτες

Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς· Δοξαστικὸν τῶν ἑσπερίων στιχηρῶν τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου. Μέλος Ἰωάννου Σακελλαρίδου, πρωτοψάλτου Ἀθηνῶν. Ἦχος πλ. α΄ ανεανες. Ζωντανὴ ἠχογράφηση ἀπὸ τὴν ψαλτικὴ ἐκδήλωση: Ὡς οἰκτίρμων, Κύριε, σπλαγχνίσθητι ἐπὶ τὸν λαόν σου Ἡ Ἀθηναϊκὴ Ψαλτική· βυζαντινή, μεταβυζαντινὴ καὶ νεώτερη Ψάλλουν οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ, ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Ἐνοριακῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων Κυριακὴ 15 Ἰουνίου 2014, ὥρα 12η μεσημβρινὴ

Διάρκειας : 3702 προβολές

Ανοιξαντάρια Ζαχαρίου Καραλή Τηνίου

Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα· στίχοι τῶν Ἀνοιξανταρίων, τοῦ ψαλτοῦ δηλαδὴ τμήματος τοῦ Προοιμιακοῦ, 103ου, ψαλμοῦ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ. Μέλος σύντομο-συλλαβικὸ Ζαχαρίου Καραλῆ Τηνίου. Ἦχος πλ. δ΄ νεαγιε. Ζωντανὴ ἠχογράφηση ἀπὸ τὴν ψαλτικὴ ἐκδήλωση: Ὡς οἰκτίρμων, Κύριε, σπλαγχνίσθητι ἐπὶ τὸν λαόν σου Ἡ Ἀθηναϊκὴ Ψαλτική· βυζαντινή, μεταβυζαντινὴ καὶ νεώτερη Ψάλλουν οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ, ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Ἐνοριακῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων Κυριακὴ 15 Ἰουνίου 2014, ὥρα 12η μεσημβρινὴ

Διάρκειας : 527 προβολές

ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ, Ποιητική & Μελοποιητική Τέχνη

"Ἡ Ποιητικὴ Τέχνη τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ στὰ Ἰδιόμελα τῶν Αἴνων τῆς Ὀκτωήχου καὶ ἡ Μελοποιητικὴ Τέχνη, ὡς ἔνδυμα τοῦ λόγου, τοῦ Γρηγορίου Στάθη". Διάλεξη τοῦ καθηγητῆ Γρηγορίου Στάθη ποὺ ἔγινε στὴν Ἁγία Μαρίνα Ἄνω Ἰλισίων, τὴν Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014, ὥρα 9.00μ.μ. Τὰ μέλη ποὺ ἀναφέρθηκαν στὸ β΄ μέρος τῆς ὁμιλίας ὡς παραδείγματα ἔψαλαν οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ, ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Ἐνοριακῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων. Δεῖτε τοὺς παρακάτω συνδέσμους: http://www.youtube.com/watch?v=Fh5CE3IEfig&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=Kah2GfGqgAk&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=Sv2OPtRvMjw&feature=youtu.be

Διάρκειας : 1096 προβολές

Εις το μνήμα σε επεζήτησεν

"Εἰς τὸ μνῆμα σὲ ἐπεζήτησεν..." Στιχηρὸ Ἰδιόμελο τῶν Αἴνων τῆς Ὀκτωήχου -τοῦ Γ΄ Ἤχου. Μέλος Γρηγορίου Στάθη. Ψάλλει ὁ Γρηγόριος Ἀναστασίου. (Ἠχητικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν διάλεξη-παρουσίαση τῆς 24ης Φεβρουαρίου 2014, στὴν Ἁγία Μαρίνα Ἄνω Ἰλισίων).

Διάρκειας : 1781 προβολές

Κύριε, αι γυναίκες

"Κύριε, ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου... - Κύριε, αἱ γυναῖκες..." Δύο στιχηρὰ Ἰδιόμελα τῶν Αἴνων τῆς Ὀκτωήχου -τοῦ πλ. Α΄ Ἤχου. Μέλος Γρηγορίου Στάθη. Ψάλλουν οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ. (Ἠχητικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν διάλεξη-παρουσίαση τῆς 24ης Φεβρουαρίου 2014, στὴν Ἁγία Μαρίνα Ἄνω Ἰλισίων).

Διάρκειας : 1105 προβολές

ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΕ ΘΕΩΡΟΥΣΑ

Σήμερον σὲ θεωροῦσα, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, & Ἐπὶ ξύλου βλέπουσα, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου· τὰ ἑσπέρια στιχηρὰ ἰδιόμελα τῆς Μ. Παρασκευῆς. Ἦχος β΄ νεανες. Ψάλλουν οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ, ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Ἐνοριακῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων μὲ Χοράρχη τὸν Γρηγόριο Ἀναστασίου. Σήμερον σὲ θεωροῦσα, ἡ ἄμεμπτος Παρθένος, ἐν Σταυρῷ Λόγε ἀναρτώμενον, ὀδυρομένη μητρῷα σπλάγχνα, ἐτέτρωτο τὴν καρδίαν πικρῶς, καὶ στενάζουσα ὀδυνηρῶς ἐκ βάθους ψυχῆς, παρειὰς σὺν θριξὶ καταξαίνουσα, κατετρύχετο· διὸ καὶ τὸ στῆθος τύπτουσα, ἀνέκραγε γοερῶς· Οἴμοι θεῖον Τέκνον! οἴμοι τὸ φῶς τοῦ Κόσμου! τί ἔδυς ἐξ ὀφθαλμῶν μου, ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ; ὅθεν αἱ στρατιαὶ τῶν Ἀσωμάτων, τρόμῳ, συνείχοντο λέγουσαι· Ἀκατάληπτε Κύριε δόξα σοι. Ἐπὶ ξύλου βλέπουσα, κρεμάμενον Χριστέ, σὲ τὸν πάντων Κτίστην καὶ Θεόν, ἡ σὲ ἀσπόρως τεκοῦσα, ἐβόα πικρῶς· Υἱέ μου, ποῦ τὸ κάλλος ἔδυ τῆς μορφῆς σου; οὐ φέρω καθορᾶν σε, ἀδίκως σταυρούμενον· σπεῦσον οὖν ἀνάστηθι, ὅπως ἴδω κᾀγώ, σοῦ τὴν ἐκ νεκρῶν, τριήμερον ἐξανάστασιν.

Διάρκειας : 1078 προβολές

ΤΟΝ ΔΙ' ΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΩΘΕΝΤΑ

Τὸν δι' ἡμᾶς σταυρωθέντα, δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν, «Κοντάκιον τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ εἰς τὸ Πάθος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τοὺς θρήνους τῆς Θεοτόκου», ποίημα Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ. Τὸ Κουκούλιον ἢ Προοίμιον --μέλος Γρηγορίου Ἀναστασίου- καὶ οἱ οἶκοι α΄, β΄ & δ΄ κατὰ τὴν ἐκφωνητικὴ πράξη. Ἦχος πλ. δ΄ νεαγιε. Προοίμιον Τὸν δι᾿ ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν, αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ ξύλου καὶ ἔλεγεν, «Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις, σὺ ὑπάρχεις ὁ υἱὸς καὶ θεός μου» Οἶκοι α´ Τὸν ἴδιον ἄρνα ἡ ἀμνὰς θεωροῦσα πρὸς σφαγὴν ἑλκόμενον ἠκολούθει ἡ Μαρία τρυχομένη μεθ᾿ ἑτέρων γυναικῶν ταῦτα βοῶσα, «Ποῦ πορεύῃ, τέκνον; τίνος χάριν τὸν ταχὺν δρόμον τελέεις; μὴ ἕτερος γάμος πάλιν ἐστὶν ἐν Κανᾷ, κἀκεῖ νυνὶ σπεύδεις, ἵν᾿ ἐξ ὕδατος αὐτοῖς οἶνον ποιήσῃς; συνέλθω σοι, τέκνον, ἢ μείνω σε μᾶλλον; δός μοι λόγον, Λόγε, μὴ σιγῶν παρέλθῃς με, ὁ ἁγνὴν τηρήσας με, ὁ υἱὸς καὶ θεός μου». β´ Οὐκ ἤλπιζον, τέκνον, ἐν τούτοις ἰδεῖν σε οὐδ᾿ ἐπίστευόν ποτε ἕως τούτου τοὺς ἀνόμους ἐκμανῆναι καὶ ἐκτείναι ἐπὶ σὲ χεῖρας ἀδίκως, ἔτι γὰρ τὰ βρέφη τούτων κράζουσί σοι τὸ «εὐλογημένος»• ἀκμὴν δὲ βαΐων πεπλησμένη ἡ ὁδὸς μηνύει τοῖς πᾶσι τῶν ἀθέσμων τὰς πρὸς σὲ πανευφημίας• καὶ νῦν τίνος χάριν ἐπράχθη τὸ χεῖρον; γνῶναι θέλω, οἴμοι, πῶς τὸ φῶς μου σβέννυται, πῶς σταυρῷ προσπήγνυται ὁ υἱὸς καὶ θεός μου». δ´ Τοιαῦτα Μαρίας ἐκ λύπης βαρείας καὶ ἐκ θλίψεως πολλῆς κραυγαζούσης καὶ κλαιούσης, ἐπεστράφη πρὸς αὐτὴν ὁ ἐξ αὐτῆς οὕτω βοήσας, «Τὶ δακρύεις, μήτηρ; τὶ ταῖς ἄλλαις γυναιξὶ συναποφέρῃ; μὴ πάθω; μὴ θάνω; πῶς οὖν σώσω τὸν Ἀδάμ; μὴ τάφον οἰκήσω; πῶς ἑλκύσω πρὸς ζωὴν τοὺς ἐν τῷ ᾍδῃ; καὶ μὴν καθὼς οἶδᾳς ἀδίκως σταυροῦμαι, τὶ οὖν κλαίεις, μήτηρ; μᾶλλον οὕτω κραύγασον ὅτι «θέλων ἔπαθεν, ὁ υἱὸς καὶ θεός μου».

Διάρκειας : 1934 προβολές