Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Βυζαντινής Μουσικής 2023-2024

  • Τάξη Α (Αρχαρίων-Προπαρασκευαστική 1ο έτος) (Προθεωρία της Ψαλτικής, μέλη συλλαβικά και γυμνάσματα): Δευτέρα 7.30-8.30 μ.μ. - Διδάσκει η κ. Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη
  • Τάξη Β1 (2ο έτος) (Αναστασιματάριο  Ι - οι διατονικοί  ήχοι): Δευτέρα 6.30-7.30 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου
  • Τάξη Β2 (3ο έτος) (Αναστασιματάριο ΙΙ - χρωματικοί & εναρμόνιοι ήχοι): Δευτέρα 5.30-6.30 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου
  • Τάξη Γ΄ (4ο έτος) (Γ1-Ειρμολόγιο και Γ2-Νέα Παπαδική): Δευτέρα 6.30-7.30 μ.μ. - Διδάσκει ο π. Βασίλειος Νικολακόπουλος 
  • Τάξη Δ΄ (5ο έτος) (Παπαδική  Ι - Δοξαστάριο Ιακώβου): Δευτέρα 7.30-8.30 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γεώργιος Βασιλειάδης
  • Τάξη Ε΄ (6ο έτος) (Παπαδική ΙΙ - Π. Στιχηράριο - Καλοφωνία): Δευτέρα 7.30-8.30 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου
  • Θέματα Θεωρίας - Δοκιμές Χορού Ιλισιωτών Ψαλτών: Δευτέρα 8.30-10.00 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου
  • Σολφέζ-Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής  (υποψήφιοι για Πτυχίο/Δίπλωμα)Δευτέρα 7.00-7.30 μ.μ. - Διδάσκει η κ. Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη

δημοσιεύθηκε την 25/09/2023