Ενοριακή Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

                                      

 

   Ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς  τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ιλισίων ἱδρύθηκε καὶ λειτούργησε γιὰ πρώτη φορὰ κατὰ τὸ  διδακτικὸ ἔτος 1986-87, μὲ τὴν εἰσήγηση καὶ εὐλογία τοῦ προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρ.  Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Ἀναπληρ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ. Ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της ὣς τὸ 2005 Διευθυντὴς τῆς Σχολῆς ἦταν ὁ Ἀθανάσιος Βουρλῆς, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν. Ἔκτοτε τὴ Σχολὴ διευθύνει ὁ Γρηγόριος Ἀναστασίου, Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας. Στη Σχολή διδάσκουν μαζί μέ τόν κ. Ἀναστασίου, ὁ κ. Γιῶργος Βασιλειάδης, ἐκπαιδευτικός, διδάκτωρ Μαθηματικῶν και λαμπαδάριος του Ἱ. Ναοῦ καὶ ἡ κ. Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη, ἐκπαιδευτικός (Φυσικός) καί πτυχιοῦχος τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν. Κατὰ τὰ 30 και πλέον χρόνια λειτουργίας τῆς Σχολῆς, ἔχουν ἐγγραφεῖ καὶ φοιτήσει σ' αὐτὴν περισσότεροι ἀπὸ 700 μαθητές, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι φοιτητὲς προερχόμενοι ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλες χῶρες. 

     Παράλληλα μὲ τὴν διδακτικὴ δραστηριότητα, κύρια φανέρωση τῆς Σχολῆς ἀποτελεῖ ὁ Χορὸς Ψαλτῶν της Σχολής, οι "Ιλισιώτες Ψάλτες",  ποὺ συγκροτεῖται ἀπὸ τοὺς μαθητές της καὶ ψάλλει τακτικὰ στις Κυριακάτικες ἀκολουθίες στὴν Ἁγία Μαρίνα. Ὁ ἴδιος Χορὸς διευρυνόμενος καὶ μὲ ἀποφοίτους καὶ ἄλλους φίλους ψάλτες τῆς Σχολῆς πραγματοποιεῖ ἢ συμμετέχει συχνότατα σὲ ἐκδηλώσεις συναυλιακοῦ ἢ λατρευτικοῦ χαρακτήρα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς ἐνορίας. Ἀπό τὸ 1987 ὣς σήμερα μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀπαριθμήσει πάνω ἀπό 150 τέτοιες ἐκδηλώσεις.

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων είναι αναγνωρισμένη από το Κράτος (ΦΕΚ 2192 Β΄ και 3170 Β΄). Τελεί υπό την αιγίδα του Ορθόδοξου Χριστιανικού Μορφωτικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου "Η Αγία Μαρίνα Άνω Ιλισίων" που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

 

Από το διδακτικό έτος 2017-2018 η διάρθρωση των σπουδών στη Σχολή περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

  • Τάξη Προπαρασκευαστική (1ο έτος) (Αρχάριοι - Προθεωρία της Ψαλτικής, μέλη συλλαβικά και γυμνάσματα): Δευτέρα 7.30-8.30 μ.μ. - Διδάσκει η κ. Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη
  • Τάξη Α΄ (2ο έτος) (Αναστασιματάριο  Ι - οι διατονικοί  ήχοι): Δευτέρα 5.30-6.30 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου
  • Τάξη Β΄ (3ο έτος) (Αναστασιματάριο ΙΙ - χρωματικοί & εναρμόνιοι ήχοι): Δευτέρα 6.30-7.30 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γεώργιος Βασιλειάδης
  • Τάξη Γ΄ (4ο έτος) (Ειρμολόγιο και Νέα Παπαδική): Πέμπτη 7.00 -8.00 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γεώργιος Βασιλειάδης
  • Τάξη Δ΄ (5ο έτος) (Παπαδική  Ι - Δοξαστάριο Ιακώβου): Δευτέρα 6.30-7.30 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Σιλουανός Μπραζιτίκος
  • Τάξη Ε΄ (6ο έτος) (Παπαδική ΙΙ - Π. Στιχηράριο Ι - Καλοφωνία Ι - ετοιμασία για Πτυχίο): Δευτέρα 6.30-7.30 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου 
  • Τάξη ΣΤ΄- Διπλώματος (7ο έτος) (Παπαδική ΙΙΙ - Π. Στιχηράριο ΙΙ - Καλοφωνία ΙΙ): Τετάρτη 7.00-8.30 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου
  • Θέματα Θεωρίας - Δοκιμές Χορού Ιλισιωτών Ψαλτών: Δευτέρα 7.30-9.30 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου
  • Σολφέζ - Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής: Τετάρτη 6.15-7.00 μ.μ. - Διδάσκει η κ. Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη

 ⇒ Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιείται κάθε χρόνο, για το λόγο αυτό θα προηγείται ανακοίνωση πριν την έναρξη εκάστου σχολικού έτους.

΄Έναρξη μαθημάτων της Σχολής:  την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Κατατακτήριες εξετάσεις:  Εντός του μηνός Οκτωβρίου (για την ακριβή ημερομηνία θα προηγείται ανακοίνωση). Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Σχολή μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, παρακαλούνται να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στα τηλ. 6942576845 (κ. Γρηγόριος Αναστασίου) και 6979448688 (κ. Θεοδώρα Μέξα),  ή στο mail της Σχολής agiamarina.psaltiki@gmail.com