Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Μνήμη του αγίου Ευαγγελιστού Ματθαίου, 16/11/2024

Ματθ. θ΄ 9-13

Η κλήση του αποστόλου Ματθαίου

9 Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 11 καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν; 12 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες. 13 πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν, Ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

9 Κάποια άλλη στιγμή ο Ιησούς περνούσε από το τελωνείο. Και είδε εκεί ένα τελώνη*, που τον έλεγαν Ματθαίο, να κάθεται στο γραφείο του. Και του είπε: 

- Ακολούθησέ με!...

Και άφησε αμέσως το επάγγελμά του. Και Τον ακολούθησε! 

10 Και μετά, επήγαν στο σπίτι του. Και εκεί πολλοί τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί παρακάθησαν σε γεύμα μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές Του. 11 Μα αυτό έγινε γνωστό στους Φαρισαίους. Και είπαν στους μαθητές Του:

- Τι είναι εκείνο που κάνει το διδάσκαλό σας να συντρώγει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς;

12 Ο Ιησούς, όταν το έμαθε, είπε: 

- Ιατρό δε χρειάζονται οι γεροί, αλλά οι άρρωστοι. 13 Και φροντίστε να μάθετε, τι σημαίνουν τα λόγια "Έλεον** θέλω και όχι θυσία". Και βάλτε το βαθιά στο νού σας: Δεν ήλθα να καλέσω σε μετάνοια τους δίκαιους· αλλά τους αμαρτωλούς.

 

* Οι τελώνες ήσαν εισπράκτορες των φόρων. Το αξίωμα το έπαιρναν δίνοντας πολλά χρήματα σε πλειοδοτική δημοπρασία. Έτσι μετά, για να τα βγάλουν, έκαναν πολλές αδικίες. Και γι΄ αυτό το επάγγελμά τους εθεωρείτο εξ ίσου αμαρτωλό με το επάγγελμα της πόρνης. Επειδή και οι τελώνες, όπως και οι πόρνες, επλούτιζαν με την αμαρτία.

** Έλεον=εύσπλαχνη διάθεση, καλωσύνη, αγάπη