Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακὴ Ε' Ματθαίου, 28/07/2024

Ματθ. η´ 28 - 34, θ΄ 1

Η θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων

28 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 30 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. 31 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων · καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

1 Καί ἐμβάς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καί ἦλθεν εἰς τήν ἰδίαν πόλιν.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

28 Όταν έφθασαν στο πέραν, στη χώρα των Γεργεσηνών, Τον απάντησαν δύο δαιμονισμένοι βγαίνοντας από μνήματα! ΄Ήσαν τόσο φοβεροί, που κανείς δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο τον δρόμο!...

29 ΄Όμως τώρα, αυτοί άρχισαν να φωνάζουν:

— Τι έχομε εμείς με Σένα, Ιησού, Υιέ του Θεού;

Γιατί ήλθες εδώ; Να μας βασανίσεις, πριν έλθει η ώρα μας;

30 Μακριά τους έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι γουρούνια. 31 ΄Άρχισαν λοιπόν τα δαιμόνια να Τον παρακαλούν:

Αν μας βγάλεις από τους ανθρώπους αυτούς, αφησέ μας να πάμε στο κοπάδι τα γουρούνια!

32 Ο Ιησούς τους είπε:

Πηγαίνετε!...

Και πράγματι. Εβγήκαν από τους ανθρώπους και έπηγαν στο κοπάδι τα γουρούνια. Και αμέσως όρμησε ολόκληρο το κοπάδι τα γουρούνια στον γκρεμό και έπεσε στην θάλασσα. Και πνίγηκαν.

33 Οι βοσκοί έφυγαν. Έπηγαν στην πόλη και τα διηγήθηκαν εκεί όλα. Δίνοντας φυσικά έμφαση στο κάθε τι που είχε σχέση με τους δαιμονισμένους.

34 Και μετά από λίγο, νάσου, ολόκληρη η πόλη εβγήκε να συναντήσει τον Ιησού! Και όταν Τον είδαν, Τον παρακάλεσαν να φύγει, να πάει όπου θέλει, έξω από τα όρια της περιοχής τους!...

1 Αφού εμπήκε στο πλοίον ο Ιησούς, επέρασε τη λίμνη και ήλθε εις την πόλιν του, δηλαδή την Καπερναούμ.