Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Εορτή Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, 29/06/2024

Ματθ. ιστ΄ 13 - 19

Η ομολογία του Πέτρου προς τον Κύριο και η ανταμοιβή της

13 Τῷ καιρῷ εκείνω, ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 14 Οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 15 Λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγεται εἶναι; 16 Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε· σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 17 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾿ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 18 Κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. 19 Καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

13 Στη συνέχεια ο Ιησούς επήγε στα μέρη της Καισαρείας, που λεγόταν «του Φιλίππου». Και εκεί άρχισε να έρωτάει τους μαθητές Του: 

- Ποιός λένε οι άνθρωποι ότι είμαι, εγώ ο Υιός του Ανθρώπου;

14 Του είπαν:

- Άλλοι λένε, οτι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας· άλλοι ο Ιερεμίας· ή ένας από τους μεγάλους προφήτες.

15 Τους ερώτησε:

-Σείς, ποιός λέτε πως είμαι;

16 Απάντησε ο Σίμων Πέτρος:

-Σύ, είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος.

17 Τότε ο Ιησούς στράφηκε σ’ αυτόν και του είπε:

-Είσαι μακάριος Σίμων, υιέ του Ιωνά, γιατί αυτό δεν το βρήκες με τις φυσικές σου δυνάμεις, αλλά σου το απεκάλυψε ο Πατέρας Μου ο Ουράνιος! 18 Και γι’ αυτό σου λέγω: Σύ είσαι Πέτρος· και Εγώ επάνω σ’ αυτήν την Πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία Μου καί οι πύλες του άδου δεν θα φανούν ποτέ πιο ισχυρές απ’ αυτήν. 19 Και σε σένα θα δώσω τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Και ό,τι δέσεις συ στην γή, θα είναι δεμένο και στον ουρανό· και ό,τι λύσεις στη γη, θα είναι λυμένο στον ουρανό.