Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή ΙΕ΄ Ματθαίου, 04/02/2024

Ματθ. κβ΄ 35-46

Οι δύο σπουδαιότερες εντολές

35 Τῷ  καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων αὐτόν καὶ λέγων· 36 Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; 37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ·  Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν  ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· 38 αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. 39 δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 40 ἐν  ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 41 Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς 42 λέγων· Τί  ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι; λέγουσιν αὐτῷ· Τοῦ Δαυῒδ. 43 λέγει αὐτοῖς· Πῶς οὖν Δαυῒδ ἐν Πνεύματι Κύριον καλεῖ αὐτὸν λέγων, 44 εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου  ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 45 εἰ οὖν Δαυῒδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς  αὐτοῦ ἐστι; 46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι λόγον, οὐδὲ  ἐτόλμησέ τις ἀπ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

35 Ένας από τους Φαρισαίους, βαθύς γνώστης του Νόμου, υπέβαλε στον Ιησού την εξής ερώτηση, με σκοπό να Τον φέρει σε δύσκολη θέση: 

36 - Διδάσκαλε, ποιά εντολή είναι η πιο μεγάλη στο Νόμο;

37 Του απάντησε ο Ιησούς: 

- Να αγαπάς τον Κύριο, το Θεό σου, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλη τη δύναμη του μυαλού σου. 38 Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή. 39 Δεύτερη, αλλά ίση με αυτή, είναι: Να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. 40 Από την τήρηση των δύο αυτών εντολών εξαρτάται η τήρηση ολόκληρου του Νόμου και όλων των προφητών!

41 Καθώς, λοιπον, οι Φαρισαίοι ήταν συγκεντρωμένοι γύρω Του, τους ερώτησε ο Ιησούς:

42 Τι γνώμη έχετε για το Χριστό; Τίνος είναι υιός;

Του απάντησαν:

- Του Δαβίδ.

43 Τους ρωτάει τότε:

- Πώς τότε ο Δαβίδ φωτισμένος από το Πνεύμα Τον ονομάζει Κύριο; Γιατί να,  λέγει γι΄ Αυτόν: 44 "Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου: Κάθισε στα δεξιά μου, μέχρι που να βάλω τους εχθρούς σου υποπόδιο κάτω από τα πόδια σου".  45 Αν ο Δαβίδ Τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι υιός του;

46 Όμως κανένας δεν μπόρεσε να του δώσει σοβαρή απάντηση. Αλλά και κανένας δεν ετόλμησε από την ημέρα εκείνη να Τον ξαναρωτήσει κάτι.