Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Εορτή της Χριστού Γεννήσεως, 25/12/2024

Ματθ. β΄ 1-12

Ἡ Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

1. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα 2.    λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 3. Ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ΄ αὐτοῦ, 4. καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ΄ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. 5.  οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου· 6. καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. 7.  Τότε Ἡρῴδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσε παρ΄ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, 8. καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε· πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 9. οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον·  10. ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα, 11. καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν·  12. καὶ χρηματισθέντες κατ΄ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι΄ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

Ο Ιησούς, λοιπόν, γεννήθηκε στη  Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί του βασιλέως Ηρώδου. Και να, ήλθαν στην  Ιερουσαλήμ μάγοι από την ανατολή. Και είπαν:
—    Πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε πριν από λίγο; Είδαμε το αστέρι Του στην ανατολή και ήλθαμε να Τον προσκυνήσωμε.
΄Όμως αυτό το έμαθε ο βασιλιάς Ηρώδης και ανησύχησε! Και μαζί του ολόκληρη η Ιερουσαλήμ! Συγκάλεσε λοιπόν σε σύσκεψη όλους τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού και άρχισε να τους ερωτάει:
—    Πού γεννιέται ο Χριστός;
Και αυτοί του απάντησαν:
—    Στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας! Γιατί ο προφήτης λέγει τα εξής: Και συ Βηθλεέμ, περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι καθόλου ελαχίστη ανάμεσα στους άρχοντες του Ιούδα. Γιατί από σένα θα βγει ένας ηγέτης, που θα ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ.
Τότε ο Ηρώδης εκάλεσε στα κρυφά τους μάγους και εξακρίβωσε από αυτούς, πότε άρχισε να φαίνεται αυτό το αστέρι.
Και τους συνέστησε να πάνε στην Βηθλεέμ! Τους είπε:
Να πάτε. Και να φροντίσετε να μάθετε, όσο πιο πολλές λεπτομέρειες μπορείτε για  το παιδί. Και αν  το βρείτε, να μου το αναγγείλετε. Για να πάω και εγώ να το προσκυνήσω.
Αυτοί υπάκουσαν στον Βασιλιά και επήγαν. Και νά, το αστέρι που είχαν δεί στην ανατολή, επήγαινε μπροστά·  μέχρι που επήγε και εστάθηκε πάνω από το μέρος που βρισκόταν το Παιδί. Αυτοί όταν είδαν το αστέρι να σταματάει, αισθάνθηκαν πολύ μεγάλη χαρά.  Και εμπήκαν με θάρρος στο σπίτι· και είδαν εκεί το Παιδί και την μητέρα Του την Μαρία· Και έπεσαν και το επροσκύνησαν· και άνοιξαν τις αποσκευές τους και του πρόσφεραν δώρα· χρυσό, λιβάνι και σμύρνα.
Και μετά, έφυγαν για  την πατρίδα τους από άλλο δρόμο. Γιατί τους αποκαλύφθηκε με όνειρο, να μην ξαναπάνε στον Ηρώδη.