Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή ΙΓ’ Ματθαίου, 01/01/1970

Ματθ. κα΄ 33 - 42

Η παραβολή των κακών γεωργών

33 Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπος τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. 35 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 39 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 40 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; 41 λέγουσιν αὐτῷ· Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. 42 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

33 Ακούσατε μία ακόμη παραβολή: Ένας άνθρωπος ήταν οικοδεσπότης (πλούσιος). Αυτός εφύτευσε έναν αμπελώνα. Τον περιέφραξε. Έφτιαξε ληνό. Έκτισε πύργο. Και τον ενοικίασε σε γεωργούς. Και αποδήμησε. 34 Και όταν ήλθε η εποχή της συγκομιδής, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τη συγκομιδή. 35 Όμως οι γεωργοί έπιασαν τους δούλους του· και άλλον έδειραν· άλλον εσκότωσαν· άλλον ελιθοβόλησαν. 36 Έστειλε για δεύτερη φορά άλλους δούλους, περισσότερους απ΄ ό,τι την πρώτη φορά. Και έκαμαν και σ΄ αυτούς τα ίδια. 37 Στο τέλος τους έστειλε τον Υιό Του με τη σκέψη: "Θα τον εντραπούν τον Υιό Μου". 38 Αλλά οι γεωργοί μόλις είδαν τον Υιό είπαν μεταξύ τους: "Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε να Τον ξεμπερδέψουμε και να κρατήσουμε για τον εαυτό μας την κληρονομία Του". 39 Και πράγματι· Τον συνέλαβαν, Τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα και Τον εσκότωσαν! 40 Όταν, λοιπόν, θα έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι θα πρέπει να κάμει στους γεωργούς εκείνους; 

41 Του είπαν:

- Θα πρέπει, σαν κακούς να τους εξολοθρεύσει με τον χειρότερο τρόπο. Και τον αμπελώνα να τον δώσει σε άλλους γεωργούς, που την εποχή της συγκομιδής θα Του δίνουν τους καρπούς Του.

42 Τους είπε ο Ιησούς:

-Δεν έτυχε να διαβάσετε στις άγιες γραφές τα λόγια: "Ο Λίθος που οι "οικοδομούντες" Τον εθεώρησαν ακατάλληλο, τελικά επήρε θέση στο σπουδαιότερο σημείο γωνίας, μιας γωνίας που οφείλεται εξ ολοκλήρου στον Κύριο; Και γι΄ αυτό όσο πιο πολύ την παρατηρούμε, τόσο μεγαλύτερη κατάπληξη δοκιμάζουμε;"