Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή πρό της Υψώσεως, 08/09/2024

Ιωάν. γ΄ 13-17

Η σωτήρια ύψωση του Κυρίου επάνω στο Σταυρό

13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ. 14 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ. 

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

13 Αλλά στον ουρανό δεν ανέβηκε κανένας, παρά μόνο ΄Ένας: Εκείνος που κατέβη από τον Ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, που εξακολουθεί να ευρίσκεται εις τον Ουρανό. 14 Και αυτός, ο Υιός του Ανθρώπου, θα χρειαστεί να "υψωθεί" με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο λόγο, που ο Μωϋσής ύψωσε τον όφι στην έρημο, 15 δηλαδή για να μην κινδυνεύει στο εξής ο κάθε άνθρωπος που θα πιστεύει σ΄ Αυτόν, να χαθεί, αλλά να μπορεί να αποκτήσει ζωή αιώνια. 16 Και μην το ξεχνάτε ποτέ: Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό Του τον Μονογενή, για να μην κινδυνεύει πια να χαθεί ο κάθε άνθρωπος που θα πιστεύει σ΄ Αυτόν, αλλά να μπορεί να έχει ζωή αιώνια!  17 Γιατί ο Θεός τον Υιό Του δεν Τον έστειλε στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να μπορέσει να σωθεί ο κόσμος χάρις σ΄ Αυτόν.