Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή Α΄ Ματθαίου, 01/01/1970

Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30

Των Αγίων Πάντων

32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 33 ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· 38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.

27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 28 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 29καὶ πᾶς ὅς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναίκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 30 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

32 Να μην το ξεχνάτε ποτέ! Εκείνον που θα με ομολογήσει ενώπιον ανθρώπων, εγώ σε ανταπόδοση θα τον ομολογήσω μπροστά στον Πατέρα Μου τον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 33 Και εκείνον που θα με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, εγώ σε ανταπόδοση θα τον αρνηθώ μπροστά στον Πατέρα Μου τον ἐν οὐρανοῖς. 

37 Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα περισσότερο από Εμένα, δεν Μου είναι άξιος! Και όποιος αγαπάει υιό ή θυγατέρα περισσότερο από Εμένα, δεν Μου είναι άξιος!  38 Και όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν Μου είναι άξιος!  

27 Τότε πήρε το λόγο ο Πέτρος και είπε: "Να, εμείς τα αφήσαμε όλα και Σε ακολουθήσαμε. Τι αμοιβή θα έχουμε;" 28 Τους απάντησε ο Ιησούς: "Σας λέγω την αλήθεια, ότι σεις που Με ακολουθήσατε, στην παλιγγενεσία, δηλαδή τότε που ο Υιός του Ανθρώπου θα καθήσει στο θρόνο της δόξης Του, θα καθήσετε και σεις σε δώδεκα θρόνους και θα κρίνετε τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. 29 Και κάθε άνθρωπος που άφησε σπίτια, ή αδελφούς, ή μητέρα, ή πατέρα, ή γυναίκα, ή παιδιά, ή χωράφια, για το όνομά Μου, θα πάρει εκατονταπλάσια, και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. 30 Τότε πολλοί θα γίνουν από πρώτοι τελευταίοι, και από τελευταίοι πρώτοι!