Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακὴ Θ' Ματθαίου, 25/08/2024

Ματθ. ιδ´ 22 - 34

Ο Κύριος περιπατεί πάνω στη θάλασσα

22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 23 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ’ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. 25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. 26 καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 27 εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. 28 ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρὸς σὲ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα· 29 ὁ δὲ εἶπεν, Ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 30 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν με. 31 εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας; 32 καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. 33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. 34 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

22 Αμέσως μετά, ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές Του να μπουν στο πλοίο και να πάνε να Τον περιμένουν στην απέναντι παραλία, μέχρι που να πείσει τον κόσμο να πάνε στα σπίτια τους!

23 Μετά από αυτό, ο Ιησούς υπέδειξε στον κόσμο να αρχίσει να φεύγει. Αντίθετα ο ίδιος ανέβηκε στο βουνό μόνος Του. Να προσευχηθεί. Η νύχτα προχώρησε. Και αυτός ήταν μόνος Του, εκεί στο βουνό. 24 Αντίθετα το πλοίο με τους μαθητές Του βρισκόταν στη μέση της θάλασσας χιλιόμετρα μακριά από την ξηρά. Και βασανιζόταν από τα κύματα. Γιατί ευρήκε αντίθετο άνεμο. 25 Μα, όταν πια κόντευε να ξημερώσει, ξεκίνησε ο Ιησούς να πάει να τους βρει, περιπατώντας επάνω στα νερά στη θάλασσα. 26 Και οι μαθητές Του Τον είδαν να περιπατεί επάνω στη θάλασσα. Και εταράχθηκαν. Γιατί νόμισαν πως ήταν κάποιο δαιμονικό όραμα. Και από το φόβο τους έβαλαν τη φωνή! 27 Μα αμέσως ο Ιησούς τους είπε:

-Θάρρος! Μη φοβάστε! Εγώ είμαι! 

28 Του είπε ο Πέτρος:

-Κύριε, αν είσαι Συ, πες και σε μένα να έλθω σε Σένα βαδίζοντας επάνω στο νερό! 

29 Του είπε:

- Έλα.

Έτσι ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο και άρχισε να περιπατεί επάνω στο νερό, για να πάει στον Ιησού. 30 Μα κάποια στιγμή εθεώρησε τον άνεμο πολύ δυνατό. Και άρχισε να βυθίζεται! Και τότε έβαλε τη φωνή:

- Κύριε, σώσε με!

31 Αυτοστιγμεί ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε. Και του είπε:

- Ολιγόπιστε! Γιατί εδίστασες;

32 Και μόλις εμπήκαν και αυτοί στο πλοίο, αμέσως εκόπασε ο άνεμος. 33 Και εκείνοι, που ήσαν στο πλοίο επήγαν και Τον επροσκύνησαν, λέγοντας:

- Πραγματικά, είσαι Υιός του Θεού.

34 Και αφού επέρασαν τη θάλασσα επήγαν στην περιοχή της Γεννησαρέτ.