Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου, 11/02/2024

Ματθ. κε΄ 14-30

Η παραβολή των ταλάντων

14 Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 15 καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. 16 πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα· 17 ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. 18 ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν ἐν τῇ γῇ καὶ ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 19 μετὰ δὲ χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει μετ’ αὐτῶν λόγον. 20 καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ’ αὐτοῖς. 21 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 22 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα λαβὼν εἶπε· κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ’ αὐτοῖς. 23 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 24προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπε· κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· 25 καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ σόν. 26 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ! ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα! 27 ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 28 ἄρατε οὖν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα· 29 τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. 30 καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

14 Ένας άνθρωπος που ήθελε να αποδημήσει, εκάλεσε τους δούλους Του και τους παρέδωκε τα υπάρχοντά Του. 15 Στον ένα έδωκε πέντε τάλαντα· στον άλλο δύο· και στον άλλο ένα. Στον καθένα κατά τις ικανότητές του. Και αφού ρύθμισε τα υπάρχοντά Του, έφυγε για ταξίδι μακρινό.

16 Εκείνος, λοιπόν, που επήρε τα πἐντε τάλαντα, επήγε κι έκαμε με αυτά διάφορες δουλειές, από τις οποίες εκέρδισε άλλα πέντε τάλαντα. 17 Το ίδιο έκαμε κι εκείνος που επήρε τα δύο τάλαντα. Και εκέρδισε κι αυτός άλλα δυο. 18 Μα εκείνος που είχε πάρει το ένα τάλαντο, επήγε έσκαψε και άνοιξε ένα λάκκο στη γη· και έκρυψε εκεί τα χρήματα του Κυρίου του. 

19 Και λοιπόν, μετά από πολύ καιρό, ο Κύριος των δούλων εκείνων ήλθε πάλι. Και ζήτησε να ρυθμίσει τους λογαριασμούς Του μαζί τους. 20 Εμφανίστηκε, λοιπόν, ενώπιόν Του εκείνος που είχε πάρει τα πέντε τάλαντα. Και του είπε: 

-Κύριε, πέντε τάλαντα μου παρέδωκες. Κοίταξε, εγώ με αυτά κέρδισα άλλα πέντε!...

21 Του απάντησε ο Κύριός του:

-Εύγε, καλέ και πιστέ μου δούλε. Σε αυτά τα λίγα υπήρξες πιστός· σε πολλά θα σου δώσω αρμοδιότητα και εξουσία. Είσελθε εις την χαρά του Κυρίου σου.

22 Μετά εμφανίστηκε ενώπιόν Του και εκείνος που είχε πάρει τα δύο τάλαντα. Και Του είπε: 

-Κύριε, δύο τάλαντα μου παρέδωκες· κοίταξε, με αυτά εκέρδισα άλλα δύο!

23 Του απάντησε ο Κύριός του:

-Εύγε, δούλε μου αγαθέ και πιστέ. Σε αυτά τα λίγα υπήρξες πιστός· σε πολλά θα σου δώσω αρμοδιότητα και εξουσία. Είσελθε εις την χαρά του Κυρίου σου.

24 Τέλος εμφανίστηκε ενώπιόν Του και εκείνος που είχε πάρει το ένα τάλαντο. Και του είπε:

-Κύριε, σε ξέρω. Είσαι άνθρωπος σκληρός! Θέλεις να θερίζεις εκεί που δεν έσπειρες και να συνάγεις από εκεί που δεν εσκόρπισες!  25 Και φοβήθηκα! Και πήγα κι έκρυψα το τάλαντό Σου στη γή! Νάτο! Πάρτο! Είναι το δικό σου! 

26 Του απάντησε ο Κύριός του και του είπε: 

-Ώστε έτσι, δούλε πονηρέ! Το έχεις βάλει βαθιά μέσα σου, ότι θερίζω εκεί που δεν έσπειρα· και ότι συνάγω από εκεί που δεν εσκόρπισα! 27 Μα τότε θα έπρεπε να είχες καταθέσει τα χρήματά μου στην Τράπεζα. Και τότε εγώ, όταν θα επέστρεφα, θα είχα τη δυνατότητα να εισπράξω τα χρήματά μου με τόκο. 28 Πάρτε το, λοιπόν, το τάλαντο από αυτόν! Και δώστε το σ΄ εκείνον που έχει τα δέκα τάλαντα! 29 Γιατί σε εκείνον που έχει εκείνα που πρέπει να έχει, εγώ θα του δίνω πολλά· θα του δίνω όλο και περισσότερα· ενώ από εκείνον που δεν εφρόντισε να έχει εκείνα που έπρεπε να έχει, θα του αφαιρεθούν και εκείνα τα λίγα που έχει. 30 Και αυτόν τον απρόκοφτο δούλο μου, που δεν θέλει να δουλεύει για μένα, ρίχτε τον στο σκότος το εξώτερο. Εκεί θα είναι ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων!