Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Εορτή της Μεταμορφώσεως, 06/08/2024

Ματθ. ιζ΄ 1-9

Η Μεταμόρφωσις του Κυρίου

1 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν· 2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 3 καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας μετ’ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. 4ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ μίαν Ἠλίᾳ. 5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε· 6 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 7 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν· Ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. 8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον. 9 καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

1 Και μετά από έξι ημέρες ο Ιησούς επήρε μαζί Του τόν Πέτρο, τόν Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον αδελφό του, και ανέβηκαν μαζί σε ένα ψηλό βουνό, μόνοι τους. 2 Και εκεί μετεμορφώθη μπροστά τους. Δηλαδή έλαμψε το πρόσωπό Του σαν ήλιος και τα ιμάτιά Του έγιναν λευκά σαν φως. 3 Και είδαν τον Μωϋσή και τον Ηλία να συνομιλούν με τον Ιησού. 4 Και τότε ο Πέτρος είπε στον Ιησού: "Κύριε, καλό είναι να μείνωμε εδώ για πάντα. Αν λοιπόν θέλεις, θα φτιάξωμε τρεις σκηνές: μία για Σένα, μία για το Μωϋσή και μία για τον Ηλία. 5 Μα ενώ ακόμη δεν είχε ολοκληρώσει τα λόγια του αυτά, μια φωτεινή νεφέλη τους εκάλυψε με την σκιά της. Και μέσα από τη νεφέλη ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: "Αυτός είναι ο Υιός Μου ο αγαπητός, σ΄Αυτόν ευδόκησα. Να Τον ακούτε!" 

6 Μόλις οι μαθητές άκουσαν τα λόγια αυτά, γονάτισαν και προσκύνησαν, γεμάτοι φόβο και δέος. 7 Σ΄αυτήν τη στάση τους βρήκε ο Ιησούς. Τους εσκούντησε, και τους είπε: "Σηκωθείτε. Μη φοβείσθε". 8 Τότε εσήκωσαν τα μάτια τους. Μα δεν είδαν κανένα, παρά μόνο τον Ιησού.

9 Και ενώ κατέβαιναν από το όρος, τους έδωκε ο Ιησούς την εντολή: "Αυτό που είδατε, να μην το ειπείτε σε κανένα, μέχρι που να αναστηθεί ο Υιός του Ανθρώπου εκ νεκρών".