Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Σύναξη των Αγίων Αποστόλων , 30/06/2024

Ματθ. θ’ 36, ι’ 1- 8

Ο Ιησούς παραδίδει στους Δώδεκα μαθητές την αποστολή τους

36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.
1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.  2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,  3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος,  4 Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.
5 Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε·  6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 7  Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 8 Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

36 Έβλεπε τον λαό, κουρασμένο και εγκαταλελειμμένο, σαν τα πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα, και έσπαζε η καρδιά Του!

1 Τότε εκάλεσε τους μαθητές Του και τους έδωσε εξουσία επί των ακαθάρτων πνευμάτων, να τα βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε αρρώστια και κάθε κακό.

2 Τα ονόματα των δώδεκα αποστόλων είναι τα εξής: Σίμων που εμείς τον λέμε Πέτρο· (αυτός είναι ο Πρώτος)· και ο Ανδρέας ο αδελφός του· Ιάκωβος ο υιός του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός του· 3 Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο τελώνης, Ιάκωβος ο υιός του Άλφαίου και Ιούδας ή Λεββαϊος, που επήρε και το όνομα Θαδδαίος· 4 Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο όποιος Τον επρόδωσε!..

5 Αυτούς τους δώδεκα ο Ιησούς τους έκαμε αποστόλους Του. Και τους έδωκε την παραγγελία: Μην ακολουθήσετε ποτέ δρόμο εθνικών. Και να μην μπαίνετε σε πόλεις Σαμαρειτών. 6 Να αναζητείτε, όσο πιο πολύ μπορείτε, τα απολωλότα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. 7 Και όπου κι αν τύχει να ευρίσκεσθε, να κηρύσσετε ότι: «Η βασιλεία του Θεού είναι κοντά». 8 (Σας δίνω την δύναμη): Να θεραπεύετε τους άρρωστους. Να καθαρίζετε τους λεπρούς. Να ανασταίνετε τους νεκρούς. Να βγάζετε τα δαιμόνια. Δωρεάν ελάβετε την χάρη, δωρεάν να την δίδετε!