Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή Β' Ματθαίου, 07/07/2024

Ματθ. δ´ 18 - 23

Η κλήση των πρώτων μαθητών (κατά Ματθαίον)

18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 19 καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

Κάποια ήμερα, ενώ έκανε περίπατο κοντά στην θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς: τον Ιάκωβο του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη, τον αδελφό του. 'Ήσαν στο πλοίο μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και διόρθωναν τα δίχτυα τους, και τους εκάλεσε! Και αυτοί άφησαν την ίδια στιγμή πλοίο και πατέρα και Τον ακολούθησαν.

Από τότε ο Ιησούς άρχισε να γυρίζει ολόκληρη την Γαλιλαία. Έδίδασκε στις συναγωγές τους. Εκήρυσσε το Ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού, και εθεράπευε κάθε αρρώστια, μικρή και μεγάλη, που συναντούσε στον λαό.