Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή της Απόκρεω, 10/03/2024

Ματθ. κε' 31-46

Η μέλλουσα Κρίση

31 ῞Οταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων,

33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 35 ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41 τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 42 ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

31Όταν ο Υιός του Ανθρώπου θα έλθει στην δόξα Του, και μαζί Του όλοι οι άγιοι άγγελοι, τότε θα καθίσει στον θρόνο της δόξας Του. 32Και θα συναχθούν μπροστά Του όλα τα έθνη. Και θα τους ξεχωρίζει, τους καλούς από τους κακούς, μέ την ευκολία πού ξεχωρίζει ο ποιμένας τα πρόβατα από τα ερίφια. 33Και θα βάλει τα μεν πρόβατα στα δεξιά Του· ενώ τα ερίφια στα αριστερά Του.

34Τότε θα στραφή ο Βασιλιάς σε εκείνους, που θα είναι στα δεξιά Του, και θα τους ειπεί:

— Ελάτε, ευλογημένοι του Πατέρα Μου! Κληρονομήστε την βασιλεία, που έχει ετοιμασθή για σας από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. 35Γιατί επείνασα, και σείς Μου εδώσατε να φάω· εδίψασα, και σείς Μου εδώκατε να πιώ· έτυχα ξένος, και Με επήρατε στο σπίτι σας· 36έτυχα γυμνός, και Με εντύσατε· αρρώστησα, και Με επισκεφθήκατε βρέθηκα στην φυλακή, και σείς καταδεχθήκατε και ήλθατε σε Μένα.

37Τότε θα Του αποκριθούν οι δίκαιοι και θα Του ειπούν:

— Κύριε, πότε Σε είδαμε πεινασμένο, και Σε ταΐσαμε; ή διψασμένο, και Σε εποτίσαμε; 38Καί πότε Σε είδαμε ξένο, και Σε επήραμε στο σπίτι μας; ή γυμνό, και Σε εντύσαμε; 39Καί πότε Σε είδαμε άρρωστο ή στην φυλακή, και ήλθαμε να Σε ιδούμε;

40Θα αποκριθή ο Βασιλιάς και θα τους είπεί:

— Σας λέγω την αλήθεια έφ’ όσον αυτά τα εκάματε σ’ έναν από τους αδελφούς Μου, που φαίνονται οι ελάχιστοι του κόσμου, σ’ Εμένα τα εκάματε.

41 Τότε θα στραφή και σ’ έκείνους, πού θα είναι στά άριστερά Του, και θα τους είπεΤ:

— Φύγετε από κοντά Μου, καταραμένοι! Πηγαίνετε στο πυρ τό αιώνιο, που έχει ετοιμασθή γιά τον διάβολο και τους αγγέλους, που τον άκολούθησαν. 42Γιατί έπείνασα και δεν Μου εδώκατε να φάω· εδίψασα, και δεν Μου εδώκατε να πιώ· 43έτυχα ξένος, και δεν Με επήρατε στο σπίτι σας· βρέθηκα γυμνός, και δεν Με εντύσατε· ασθενής και στην φυλακή, και δεν Με επισκεφθήκατε.

^Τότε θα Του αποκριθούν και αυτοί και θα Του ειπούν:

— Κύριε, πότε Σε είδαμε πεινασμένο, ή διψασμένο, ή ξένο, ή άρρωστο, ή στην φυλακή, και δεν ετρέξαμε να Σε υπηρετήσουμε;

45Τότε θα τους απαντήσει και θα τους ειπεί:

— Σας λέγω την αλήθεια. Εφ’ όσον αυτά δεν τα εκάματε σε κάποιον από αυτούς τους αδελφούς Μου, που είναι οι ελάχιστοι του κόσμου, ούτε σε Έμενα δεν τα εκάματε.

46Καί θα πάνε αυτοί μεν στην αιώνια κόλαση· ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή.