Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακὴ Δ' Ματθαίου, 21/07/2024

Ματθ. η´ 5 - 13

Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου

5 Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 6 Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. 7 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 10 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, 12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 13 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῷ· Ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

5 Στήν συνέχεια επήγε στην Καπερναούμ. Εκεί ήλθε και Τον ευρήκε ένας εκατόνταρχος. Και Του έκανε την παράκληση:

6 — Κύριε, ο ύπηρέτης μου είναι στο σπίτι μου κατάκοιτος. Έχει πάθει παράλυση. Και υποφέρει τρομερά.

7 Του είπε ο Ιησούς:

— Θα έλθω αυτοπροσώπως. Και θα τον θεραπεύσω.

8 Απάντησε ο εκατόνταρχος:

9 — Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις στη στέγη μου. Αρκεί να ειπεϊς κάτι με το λόγο Σου. Και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Νά, εγώ είμαι άνθρωπος που βρίσκομαι κάτω από εξουσία· και ταυτόχρονα έχω υπό την εξουσία μου στρατιώτες. Και λέγω στον ένα: «Πήγαινε» ... και πηγαίνει! Και στον άλλο: «Έλα εδώ», και έρχεται! Και στον δούλο μου: «Κάνε αυτό»· και το κάνει!

10 Τα άκουσε αυτά ο Ιησούς και εθαύμασε! Και είπε σ’ αυτούς που Τον ακολουθούσαν:

— Σας λέγω την αλήθεια: Σέ κανένα άνθρωπο στο Ισραήλ δεν εύρηκα τόση πίστη! 11 Και σας το προαναγγέλω: Θα έλθουν πολλοί, από ανατολή και δύση, και θα καθίσουν στην βασιλεία των ουρανών στο μεγάλο Δείπνο μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, 12 ενώ αυτοί που έπρεπε να είναι φυσικοί κληρονόμοι της βασιλείας θα πεταχθούν στο σκότος το εξώτερο. Εκεί θα υπάρχει μόνο κλαυθμός και βρυγμός των οδόντων.

13 Και είπε ο Ιησούς στον εκατόνταρχο:

— Πήγαινε. Και θα σου γίνει, όπως επίστευσες.

Και έγινε καλά ο δούλος του από την στιγμή εκείνη.