Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή ΙΒ’ Ματθαίου, 01/01/1970

Ματθ. ιθ’ 16 - 26

Ο πλούσιος νέος

16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; 17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 18 λέγει αὐτῷ· ποίας; ὁ δὲ  Ἰησοῦς εἶπε· τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, 19 τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ; 21 ἔφη αὐτῷ ὁ  Ἱησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 23  Ὁ δὲ  Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ραφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 26 ἐμβλέψας δὲ ὁ  Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

16 Και νά, ήλθε ένας και του είπε: 

- Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό πρέπει να κάμω για να αποκτήσω την αιώνια ζωή;

17 Του απάντησε: 

- Γιατί με ονομάζεις "αγαθό"; Αγαθός δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνο ένας, ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, να τηρείς τις εντολές.

18 Τον ερώτησε: 

- Ποιές; 

Του απάντησε ο Ιησούς: 

- Το "μη φονεύσεις· μη μοιχεύσεις· μην κλέψεις· μη ψευδομαρτυρήσεις· 19 τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου· και να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου". 

20 Του λέγει ο νεαρός:

- Όλα αυτά τα τηρώ από την εφηβική μου ηλικία. Σε τι υστερώ;

21 Του απάντησε ο Ιησούς:

- Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα στους φτωχούς. Και θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό. Και έλα κοντά Μου. 

22 Μα μόλις ο νεαρός άκουσε τα λόγια αυτά έφυγε λυπημένος· γιατί είχε πολύ μεγάλη περιουσία.

23 Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: 

- Σας το λέω κατηγορηματικά: δύσκολα θα μπει πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. 24 Και πάλι σας λέγω: Είναι πιο εύκολο να περάσεις μια γκαμήλα από την τρύπα της βελόνας, παρά να μπει πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. 

25 Όταν οι μαθητές Του τα άκουσαν αυτά, έμειναν κυριολεκτικά κατάπληκτοι. Και έλεγαν μεταξύ τους:

- Και ποιός, τότε, θα μπορέσει να σωθεί;

26 Τότε ο Ιησούς τους έριξε μια αυστηρή ματιά και τους είπε:

- Για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο. Μα για το Θεό όλα είναι δυνατά.