Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή ΙΔ΄ Ματθαίου, 01/01/1970

Ματθ. κβ΄ 2-14

Η παραβολή των βασιλικών γάμων

2 Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 3 καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. 4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων· εἴπατε τοῖς κεκλημένοις· ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμασα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. 5 οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ εἰς τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ· 6 οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. 7 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησε. 8 τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ· ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι· 9 πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. 10 καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας ὅσους εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων. 11 εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου· 12 καὶ λέγει αὐτῷ· ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη. 13 τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις· δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 14 πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

2 Η βασιλεία των Ουρανών μπορεί να παρομοιασθεί με ένα βασιλιά, που έκανε το γάμο του γιού του. 3 Και έστειλε τους δούλους του, να ειδοποιήσουν τους προσκεκλημένους να έλθουν στο γάμο. Μα εκείνοι δεν ηθέλησαν να έλθουν. 4 Μετά από αυτό, εκείνος έστειλε άλλους δούλους του, αφού τους έδωσε την εντολή:

- Να πείτε στους προσκεκλημένους: Το γαμήλιο τραπέζι είναι έτοιμο· οι ταύροι και τα σιτευτά μοσχάρια έχουν σφαχτεί· όλα είναι έτοιμα! Ελάτε στο γάμο.

5 Αυτοί, όμως, δεν έδωσαν σ΄ αυτό καμμία σημασία· και πήγαν, άλλος στο χωράφι του και άλλος στο μαγαζί του! 6 Μα μερικοί άλλοι, άπλωσαν χέρι στους δούλους Του. Και τους έβρισαν. Και τους εσκότωσαν.

7 Όταν ο βασιλιάς εκείνος το έμαθε, οργίσθηκε. Και έστειλε στρατό· και τους εξόντωσε εκείνους τους φονιάδες. Και πυρπόλησε την πόλη τους. Και τότε είπε στους δούλους Του:

- Το γαμήλιο τραπέζι είναι έτοιμο. Μα οι προσκεκλημένοι δεν ήταν άξιοι.  9 Πηγαίνετε, λοιπόν, στα σταυροδρόμια· και όσους συναντήσετε εκεί, καλέστε τους όλους στο γάμο!

10 Και πράγματι, βγήκαν οι δούλοι Του εκείνοι στα σταυροδρόμια και εμάζεψαν όλους εκείνους που έτυχε να βρουν, και καλούς και κακούς! Και γέμισε το σπίτι προσκεκλημένους. 

11 Και τότε μπήκε ο βασιλιάς να χαιρετίσει τους προσκεκλημένους· και είδε εκεί έναν άνθρωπο, που δε φορούσε ένδυμα γάμου. 12 Και του είπε:

- Φίλε, πώς μπήκες εδώ, αφού δεν έχεις ένδυμα γάμου;

Εκείνος στην ερώτηση αυτή έμεινε άφωνος. 13 Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες του:

- Δέστε τον χειροπόδαρα· και πάρτε τον και ρίχτε τον στο σκότος το εξώτερο. Εκεί θα είναι μόνο κλαυθμός! Εκεί θα είναι βρυγμός των οδόντων!

14 Και μην το ξεχνάτε: Πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί.