Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Μνήμη του αγίου Αποστόλου Ανδρέου, 30/11/2024

Ιωάν. α΄ 35-52

Η κλήση των πρώτων μαθητών

35 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο, 36 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει· Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. 37 καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. 38 στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς· 39 Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Ραββί· ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε· ποῦ μένεις; 40 λέγει αὐτοῖς· Ἔρχεσθε καὶ ἵδετε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδον ποῦ μένει, καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. 41 Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ· 42 εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν· ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός· 43 καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωνᾶ· σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος. 44 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. 45 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. 46 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. 47 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Ἔρχου καὶ ἴδε. 48 εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. 49 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 50 ἀπεκρίθη Ναθαναήλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 51 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ. 52 καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

35 Την επομένη, έτυχε πάλι να συνομιλεί ο Ιωάννης με δύο από τους μαθητές του. 36 Και σαν είδε τον Ιησού να περιπατεί εκεί, είπε:

- Να, αυτός είναι ο Αμνός του Θεού.

37 Τα λόγια του αυτά οι δύο μαθητές του τα άκουσαν. Και επήραν τον Ιησού από πίσω. 38 Μα κάποια στιγμή ο Ιησούς γύρισε πίσω· είδε ότι Τον ακολουθούσαν· και τους είπε: 

39 - Τι θέλετε;

Εκείνοι Του είπαν:

- Ραββί (Διδάσκαλε), πού μένεις;

40 Τους απάντησε: 

- Ελάτε να ιδείτε. 

Και αυτοί επήγαν λοιπόν. Και είδαν πού έμενε. Και έμειναν εκείνη την ημέρα μαζί Του. Τότε η ώρα ήταν γύρω στις δέκα. 41 Ο ένας από τους δύο αυτούς, που άκουσαν τα λόγια του Ιωάννου και Τον ακολούθησαν, ήταν ο Ανδρέας ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου. 42 Αυτός, λοιπόν, τρέχει πρώτος και ευρίσκει τον αδελφό του τον Σίμωνα και του λέγει:

- Ευρήκαμε τον Μεσσία (λέξη που σε ελληνική μετάφραση σημαίνει "ο Χριστός"). 43 Και τον επήρε και τον επήγε στον Ιησού. Ο Ιησούς, αφού του έριξε μια ματιά, είπε:

- Συ είσαι ο Σίμων, ο γιός του Ιωνά. Συ, από εδώ και πέρα θα λέγεσαι Κηφάς (που στα ελληνικά σημαίνει Πέτρος).

44 Την επομένη κιόλας ο Ιησούς αποφάσισε και ξεκίνησε για τη Γαλιλαία. Ευρίσκει, λοιπόν, εκεί το Φίλιππο. Και του λέγει:

- Ακολούθησέ με.

45 Ο Φίλιππος ήταν από τη Βηθσαϊδά, την πατρίδα του Ανδρέου και του Πέτρου. 46 Τρέχει ο Φίλιππος και βρίσκει το Ναθαναήλ. Και του λέγει: 

- Αυτόν, για τον οποίο γράφει ο Μωυσής στο Νόμο και οι Προφήτες, Τον ευρήκαμε! Είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ, από τη Ναζαρέτ!

47 Του είπε τότε ο Ναθαναήλ:

- Είναι ποτέ δυνατό να βγει από τη Ναζαρέτ καλό;

Του λέγει ο Φίλιππος:

- Έλα να δεις.

48 Είδε ο Ιησούς το Ναθαναήλ να πηγαίνει προς το μέρος Του και είπε γι΄ αυτόν:

- Να, ένας πραγματικά Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος.

49 Του είπε ο Ναθαναήλ:

- Από πού με ξέρεις;

Του αποκρίθηκε ο Ιησούς:

- Σε είδα, που λίγο πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, καθόσουν κάτω από τη συκιά.

50 Απάντησε ο Ναθαναήλ και είπε:

- Ραββί, συ είσαι ο Υιός του Θεού. Συ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ.

51 Του αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε:

- Μόνο που σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη συκιά πιστεύεις σε μένα; Θα δεις πολύ μεγαλύτερα από αυτό.

52 Και πρόσθεσε: 

- Σου λέγω την αλήθεια, από τώρα και στο εξής θα βλέπετε τον ουρανό να ανοίγει και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν γύρω από τον Υιό του Ανθρώπου.