Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Εορτή της Μεταστάσεως Ιωάννου του Θεολόγου, 26/09/2024

Ιωάν. ιθ΄ 25-27, κα΄ 24-25

Ο Ιωάννης κάτω από το Σταυρό - Η μαρτυρία του μαθητού Ιωάννη

25 Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί αὐτοῦ· Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου, 27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.

24 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. 25 ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

25 Και οι μεν στρατιώτες αυτά έκαμαν! Μα η μητέρα Του και η αδελφή της μητέρας Του Μαρία του Κλωπά και η Μαρία η Μαγδαληνή, έστεκαν κοντά στο σταυρό του Ιησού. 26 Και κάποια στιγμή ο Ιησούς είδε τη μητέρα Του και το μαθητή Του, εκείνον που αγαπούσε, να στέκουν δίπλα Του· και είπε στη μητέρα Του:

- Καλή γυναίκα, να, αυτός είναι ο υιός σου.

27 Και μετά είπε στο μαθητή Του:

- Να, αυτή είναι η μητέρα σου.

Και από τη στιγμή εκείνη ο μαθητής την επήρε μαζί του, στο σπίτι του. 

24 Αυτός είναι ο μαθητής που δίνει τη μαρτυρία του για όλα αυτά· και που τα έγραψε όλα αυτά. Κι εμείς το ξέρουμε, ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή.

25 Όμως υπάρχουν και πολλά άλλα που έκαμε ο Ιησούς. Αυτά, αν γραφούν όλα, ένα προς ένα, φοβούμαι ότι τα βιβλία, που θα χρειαζόταν να γραφούν, δε θα τα χωρούσε ούτε ολόκληρος ο κόσμος. Αμήν.