Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή Μετά την Χριστού Γέννησιν, 29/12/2024

Ματθ. β΄ 13-23

Κυριακή Μετά την Χριστοῦ Γέννησιν

13 ᾿Αναχωρησάντων δὲ τῶν Μάγων ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ ῾Ηρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 14 ῾Ο δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς ῾Ηρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.

16 Τότε ῾Ηρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. 17 τότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν ὑπὸ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· 18 φωνὴ ἐν Ραμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν.

19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ῾Ηρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ 20 λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν ᾿Ισραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ᾿Ισραήλ. 22 ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντὶ ῾Ηρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, 23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

13 Μόλις έφυγαν οι Μάγοι, ένας άγγελος Κυρίου εφάνηκε στον Ιωσήφ στο όνειρο του και του είπε:

— Σήκω, πάρε το Παιδί και την μητέρα Του και πήγαινε στην Αίγυπτο. και θα μείνεις εκεί, μέχρι που να σου ειπώ! Γιατί ο Ηρώδης θα ψάξει να βρει το Παιδί, να Το εξοντώσει!

14 Και πράγματι αυτός σηκώθηκε, επήρε το Παιδί και την μητέρα Του και αναχώρησε για την Αίγυπτο. 15 Και έμεινε εκεί, μέχρι που πέθανε ο Ηρώδης. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου, μέσω του προφήτου, που λέγει: «Από την Αίγυπτο εκάλεσα τον Υιό Μου».

16 Όταν ο Ηρώδης διεπίστωσε ότι οι μάγοι τον κορόιδεψαν, εθύμωσε άσχημα και έστειλε και έσφαξε όλα τα παιδιά, που βρέθηκαν στην Βηθλεέμ και στα περίχωρά της, από δύο χρόνων και κάτω, με βάση τον χρόνο που είχε εξακριβώσει από τους μάγους.

17 Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του προφήτου Ιερεμίου: 18 «Φωνές ακούσθηκαν στην Ραμά! Θρήνος, μοιρολόγια, οδυρμός πολύς! Η Ραχήλ έκλαιγε τα παιδιά της! και δεν έλεγε να παρηγορηθεί! Γιατί δεν υπάρχουν πια»!...

19 Μα ο Ηρώδης πέθανε. και τότε εφάνη σε όνειρο στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο άγγελος Κυρίου. 20 Και του είπε:

Σήκω, πάρε το Παιδί και την μητέρα Του και πήγαινε στην γη Ισραήλ. Αυτοί, που ήθελαν να Το σκοτώσουν, πέθαναν!

21 και πράγματι, αυτός σηκώθηκε, επήρε το Παιδί και την μητέρα Του και ξαναγύρισε στην γη Ισραήλ. 22 Αλλά εκεί επληροφορήθηκε ότι βασιλιάς της Ιουδαίας ήταν τώρα, αντί για τον Ηρώδη τον πατέρα του, ο Αρχέλαος. Και εφοβήθηκε να μείνει εκεί. Μα τότε του αποκαλύφθηκε με όνειρο και αναχώρησε για την Γαλιλαία. 23 Και επήγε και εγκαταστάθηκε σε μια πόλη, που την λένε Ναζαρέτ. Και έτσι εκπληρώθηκε αυτο που είχε αποκαλύψει ο Θεός μέσω των προφητών, ότι θα του βγάλουν το όνομα «Ναζωραίος».