Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή της Τυρινής, 17/03/2024

Ματθ. στ' 14-21

Η σωστή νηστεία - Οι αληθινοί θησαυροί

14 Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· 15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 16 ῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18 ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

19 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· 20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· 21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

14 Αν συγχωρείτε στους άλλους ανθρώπους τα παραπτώματα που κάνουν, θα συγχωρέσει και σε σας ο ουράνιος Πατέρας σας τα δικά σας. 15 Αν, όμως, σεις δεν συγχωρείτε στους άλλους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε ο Πατέρας σας θα σας συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. 16 Και όταν νηστεύετε, να μη δείχνεσθε σκυθρωποί, όπως κάνουν εκείνοι οι υποκριτές· αυτοί, όπως ξέρετε, αφήνουν άπλυτο το πρόσωπο τους, για να δίνουν έτσι στους ανθρώπους την εντύπωση ότι νηστεύουν. Σας λέγω την άλήθεια: τον έχουν πάρει τον μισθό τους.

17 Γι αυτό σύ, όταν νηστεύεις, πλένε το κεφάλι σου καλά και νίβε το πρόσωπό σου, ώστε να μη το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι νηστεύεις· αρκεί, ότι αυτό θα γίνει γνωστό στον Πατέρα σου, που οι ενέργειές Του γίνονται στα κρυφά. Και ο Πατέρας σου, που ρίχνει τη ματιά του και στα κρυφά, θα σου το ανταποδώσει στα φανερά. 

19 Μην κάνετε στόχο σας να αποκτήσετε θησαυρούς στη γη! Ό,τι κι αν αποκτήσετε εδώ, μπορεί ο σκώρος και η υγρασία, να σας το καταστρέψουν και οι κλέφτες να σας κάμουν διάρρηξη και να σας το κλέψουν.

20 Κάμετε στόχο σας να αποκτήσετε θησαυρούς στον ουρανό· όπου ούτε ο σκώρος ούτε ή υγρασία μπορούν να σας τους χαλάσουν και κλέφτες δεν μπορούν να σας κάμουν διάρρηξη και να σας τους κλέψουν.

21 Και μην το ξεχνάτε: όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας.