Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Εορτή του Ευαγγελισμού, 25/03/2024

Λουκ. α΄ 24-38

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ελισάβετ ἡ γυνὴ Ζαχαρίου, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε,  25 λέγουσα ὅτι οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. 26 ᾿Εν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ,  27 πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυΐδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.  28 καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν.  29 ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.  30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.  31 καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν.  32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,  33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.  34 εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;  35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ῞Αγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ.  36 καὶ ἰδοὺ ᾿Ελισάβετ ἡ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·  37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα.  38 εἶπε δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

24 Εκείνες τις ημέρες η Ελισάβετ, η γυναίκα του Ζαχαρία, έμεινε έγκυος και έκρυβε τον εαυτό της επί πέντε μήνες,  25 λέγοντας ότι «αυτό έκανε σε μένα ο Κύριος, κατά τις ημέρες που ενδιαφέρθηκε να μου αφαιρέσει την ντροπή μου ανάμεσα στους ανθρώπους». 26 Και τον έκτο μήνα απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ από το Θεό στην πόλη της Γαλιλαίας, που ονομαζόταν Ναζαρέτ,  27 προς μια παρθένο που ήταν αρραβωνιασμένη με έναν άνδρα που ονομαζόταν Ιωσήφ, από τον οίκο του Δαυίδ, και το όνομα της Παρθένου ήταν Μαριάμ.  28 Και όταν παρουσιάστηκε σ΄ αυτήν ο άγγελος της είπε: «Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου, ευλογημένη είσαι σύ μεταξύ των γυναικών».  29 Αυτή, δε, μόλις τον είδε εταράχθηκε με τα λόγια αυτά και σκεπτόταν τι σημαίνει ο χαιρετισμός αυτός.  30 Και ο άγγελος της είπε «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, γιατί βρήκες χάρη από το Θεό.   31 Θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις υιό και θα τον ονομάσεις Ιησού.  32 Αυτός θα είναι μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου και θα του δώσει ο Θεός το θρόνο του Δαυίδ του πατέρα του,  33 και θα βασιλεύσει στον οίκο του Ιακώβ αιώνια και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος.  34 Και είπε η Μαριάμ προς τον άγγελο: «Πώς θα γίνει αυτό, αφού δεν έχω άνδρα;»  35 Και ο άγγελος αποκρίθηκε: «Πνεύμα άγιον θα έλθει σε σένα και δύναμις του Υψίστου θα σε σκεπάσει, γι΄ αυτό και το άγιο παιδί που θα γεννηθεί θα ονομαστεί Υιός Θεού.  36 Και η Ελισάβετ η συγγενής σου, συνέλαβε και αυτή υιό στα γεράματά της και αυτή που θεωρείται στείρα, είναι τώρα έγκυος στον έκτο μήνα της,  37 διότι κανένα πράγμα δεν είναι αδύνατο για το Θεό». 38 Τότε είπε η Μαριάμ «Ιδού η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα όπως είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος.