Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή ΙΔ' Λουκά, 01/12/2019

Λουκ. ιη΄ 35-43

Θεραπεία τυφλού στην Ιεριχώ

Τω καιρώ εκείνω, εγένετο δε εν τω εγγίζειν αυτόν εις Ιεριχώ τυφλός τις εκάθητο παρά την οδόν προσαιτών. Aκούσας δὲ όχλου διαπορευομένου επυνθάνετο τι είη ταύτα. απήγγειλαν δε αυτώ ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Kαι εβόησε λέγων· Ίησού, υιέ Δαυῒδ, ελέησόν με. Kαι οι προάγοντες επετίμων αυτώ ινα σιωπήσῃ· αυτὸς δε πολλώ μάλλον έκραζεν· Υιὲ Δαυῒδ, ελέησόν με.  Σταθεὶς δὲ ο Ιησούς εκέλευσεν αυτὸν αχθήναι πρὸς αυτόν. εγγίσαντος δε αυτού επηρώτησεν αυτόν  λέγων·  Τι σοι θέλεις ποιήσω; ο δε εἰπε· Κύριε, ίνα αναβλέψω. και ο Ιησούς είπεν αυτώ· ανάβλεψον· η πίστις σου σέσωκέ σε. και παραχρήμα ανέβλεψε, και ηκολούθει αυτώ δοξάζων τον Θεόν· και πας ο λαὸς ιδὼν έδωκεν αίνον τω Θεω.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

-