Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 24/06/2024

Ματθ. ιη΄ 10-20

Η παραβολή του χαμένου προβάτου - Η συγνώμη για τον αδελφό

10 Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 11 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 12 Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεὶς τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; 13 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 14 οὕτως οὐκ ἔστι θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται εἷς τῶν μικρῶν τούτων. 15Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· 16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. 18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ. 19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 20 οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

10 Προσέχετε, μη καταφρονήσετε κανένα από τα "μικρά αυτά παιδάκια". Γιατί σας το λέγω ξεκάθαρα, ότι οι άγγελοί τους στον ουρανό έχουν για πάντα μεγάλη παρρησία ενώπιον του ουράνιου Πατέρα Μου. 11 Γιατί ο Υιός του Ανθρώπου ήλθε να αναζητήσει και να σώσει εκείνον που διαφορετικά θα είχε χαθεί.

12 Τι λέτε εσείς; Αν ένας άνθρωπος έχει εκατό πρόβατα και αποκοπεί από το κοπάδι του ένα, δεν αφήνει τα ενενήντα εννέα, και τρέχει στα βουνά και αναζητεί το πλανημένο; 13 Και αν συμβεί να το εύρει, σας λέγω την αλήθεια, ότι αισθάνεται μεγαλύτερη χαρά γι΄ αυτό, παρά για τα ενενήντα εννέα που δεν είχαν πλανηθεί. 14 Έτσι και με τον επουράνιο Πατέρα σας. Ποτέ δεν το θέλει, να χαθεί ένα από τα "μικρά αυτά παιδάκια".

15 Αν συμβεί να κάμει κάτι εις βάρος σου ένας αδελφός σου, πήγαινε και υπόδειξέ του το λάθος του. Στη συζήτηση αυτή να είσθε μόνο συ και αυτός!  Αν σε ακούσει, τον εκέρδισες τον αδελφό σου!  16 Αν δεν σε ακούσει, κάμε μια δεύτερη προσπάθεια: πάρε μαζί σου ένα ακόμη ή δύο, ώστε ό,τι πείτε να έχει την επιβεβαίωση των "δύο ή τριών μαρτύρων". 17 Αν ούτε αυτούς δεν τους ακούσει, κατάφυγε στον εκπρόσωπο της Εκκλησίας. Μα αν ούτε τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας δεν τον ακούσει, να τον θεωρείς σαν εθνικό και τελώνη. 18 Σας λέγω την αλήθεια: Ο,τιδήποτε το δέσετε εσείς στη γη, θα είναι δεμένο στον ουρανό. Και ο,τιδήποτε το λύσετε εσείς στη γη, θα είναι λυμένο στον ουρανό. 19 Και πάλι σας λέγω την αλήθεια, ότι αν δύο από σας (τους αποστόλους) συμφωνούν τώρα, εδώ στη γη, για κάποιο πράγμα που θέλουν να μου ζητήσουν, θα τους το δώσει ο επουράνιος Πατέρας Μου. 20 Γιατί, όπου κάνουν σύναξη στο όνομά Μου, έστω και αν είναι μόνο δύο ή τρεις, Εγώ βρίσκομαι εκεί, ανάμεσά τους.