Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακὴ Ζ' Ματθαίου, 11/08/2024

Ματθ. θ´ 27 - 35

Η θεραπεία των δύο τυφλών και του κωφού

27 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυῒδ. 28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· Ναί, Κύριε. 29 τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. 30 καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. 31 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 32 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον· 33 καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. 34 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 35 Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

27 Ενώ λοιπόν εγύριζε από εκεί ο Ιησούς, Τον ακολούθησαν δύο τυφλοί και συνεχώς εφώναζαν:

— Ελέησέ μας, Υιέ Δαβίδ.

28 Και όταν έφθασε στο σπίτι, μαζί Του μπήκαν μέσα και οι τυφλοί. Τους είπε τότε ο Ιησούς:

— Πιστεύετε, ότι μπορώ να το κάμω αυτό που μού ζητάτε;

Του απάντησαν:

— Ναί, Κύριε.

29 Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε:

— Να σας γίνει ανάλογα με την πίστη σας!

30 Και άνοιξαν τα μάτια τους! Τότε ο Ιησούς τους συνέστησε αύστηρά:

— Κοιτάτε! Κανείς να μη το μάθει!...

31 Εκείνοι όμως μόλις βγήκαν από το σπίτι άρχισαν κιόλας να μιλάνε γι’ Αυτόν. Τον διαφήμισαν σε όλη την περιοχή εκείνη!...

32 Και ενώ εκείνοι έβγαιναν, του έφεραν έναν άνθρωπο κουφό και δαιμονισμένο. 33 Και αφού έβγαλε το δαιμόνιο, άρχισε ο κουφός να μιλάει. Και ο κόσμος εθαύμασε! Και είπε:

— Ποτέ δεν ξανάγινε κάτι τέτοιο στον Ισραήλ!

34 Μα οι φαρισαίοι έδιναν την εξής εξήγηση:

— Βγάζει τα δαιμόνια, γιατί συνεργάζεται με τον αρχιδιάβολο!...

35 Από τότε ο Ιησούς εγύρισε σε όλες τις πόλεις και τα χωριά. Εδίδασκε στις συναγωγές τους. Εκήρυττε το Ευαγγέλιο (=χαρμόσυνο μήνυμα) της βασιλείας του Θεού. Και εθεράπευε κάθε νόσο και κάθε κακό που συναντούσε στον λαό.