Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Εορτή των Τριών Ιεραρχών, 30/01/2024

Ματθ. ε΄ 14-19

Εορτή των Τριών Ιεραρχών

14 Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·  15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.  16 Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.  17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι.  18 Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται.  19 Ὅς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

14 Σεις είστε το φώς του κόσμου. Πόλη που είναι χτισμένη επάνω σε όρος, δεν είναι δυνατό να μείνει άγνωστη! 15 Και κανείς δεν ανάβει το λυχνάρι, για να το βάλει κάτω από ένα μόδιο*. Αντίθετα, το βάζουν στον λυχνοστάτη και σκορπίζει το φως του σε όλους εκείνους που είναι στο σπίτι. 16 Έτσι πρέπει να λάμπει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους· να βλέπουν τα καλά σας έργα και να δοξάζουν τον ουράντο Πατέρα σας.

17 Μη κάνετε την σκέψη, ότι ήλθα να καταργήσω τον Νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να τους καταργήσω. Ήλθα να τους τηρήσω και να τους συμπληρώσω. 18 Σας λέγω την αλήθεια· ότι μέχρι την στιγμή, που ο ουρανός και η γη θα πάψουν να υπάρχουν, ούτε ένα ιώτα, ούτε μία «κεραία»**, από τον Νόμο δεν πρόκειται να παύσει να έχει ισχύ. Όλα ανεξαιρέτως θα εκπληρωθούν!

19 Λοιπόν, να το ξέρετε: Όποιος καταπατήσει μια από τις πιο μικρές εντολές και διδάξει τους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο, θα θεωρηθή στην βασιλεία των ουρανών τιποτένιος. Ενώ αντίθετα εκείνος, που θα τις τηρήσει και θα τις διδάξει, στην βασιλεία των ουρανών θα θεωρηθή μεγάλος.

* μόδιο=κιβώτιο

** κεραία=σημάδι γραφής, τόνος, σημείο στίξης