Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακὴ Η' Ματθαίου, 18/08/2024

Ματθ. ιδ´ 14 - 22

Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων ανδρών και των οικογενειών τους

14 Καὶ ἐξελθὼν εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 15 ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 16 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 18 ὁ δὲ εἶπε· Φέρετέ μοι αὐτούς ὧδε. 19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

14 Όταν λοιπόν βγήκε ο Ιησούς από το μέρος, που είχε καταφύγει, είδε μπροστά Του κόσμο πολύ. Τους σπλαχνίσθηκε. Και εθεράπευσε τους αρρώστους τους. 15 Μα σιγά σιγά πέρασε η ημέρα. Επήγαν λοιπόν οι μαθητές Του και Του είπαν:

— Ο τόπος είναι έρημος! Η ώρα πέρασε. Μη τον κρατείς πια άλλο τον κόσμο! Είπέ τους να αρχίσουν να φεύγουν. να πάνε στα χωριά να αγοράσουν κάτι να φάνε!

16 Ο Ιησούς τους απάντησε:

— Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν. Δόστε τους σείς να φάνε!

17 Του είπαν:

— Δεν έχομε μαζί μας παρά μόνο πέντε ψωμιά και δυό ψάρια.

18 Τους είπε ο Ιησούς:

— Φέρτε τα μου εδώ!

19 Και αμέσως έκαμε σήμα στον κόσμο να κάτσουν στο χορτάρι! Επήρε τα πέντε ψωμιά και τα δυό ψάριο και αφού σήκωσε τα μάτια Του στον ουρανό, τα ευλόγησε, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωκε στους μαθητές Του. Και οι μαθητές Του τα μοίρασαν στον κόσμο.

20 Έφαγαν όλοι και έχόρτασαν! Και έμάζεψαν τα περισσεύματα! Δώδεκα κοφίνια γεμάτα!... 21 Και εκείνοι που έφαγαν, ήσαν άνδρες μόνο γύρω στους πέντε χιλιάδες· χωρίς να υπολογίζομε τις γυναίκες και τα παιδιά!...

22 Αμέσως μετά, ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές Του να μπουν στο πλοίο και να πάνε να Τον περιμένουν στην απέναντι παραλία, μέχρι που να πείσει τον κόσμο να πάνε στα σπίτια τους!