Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή του Πάσχα, 05/05/2024

Ιωάν. α’ 1-17

Ο προαιώνιος Λόγος έρχεται στον κόσμο - Η μαρτυρία του Ιωάννου

1 Εν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

6  Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ  Ἰωάννης· 7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι’ αὐτοῦ. 8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 9  Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. 14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15  Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 16 Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ  Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

1 Όταν έγινε η αρχή της δημιουργίας, ο Λόγος υπήρχε. Ο Λόγος ήταν (και τότε) κοντά στο Θεό. Γιατί ο Λόγος ήταν (και τότε) Θεός. 2 Αυτός και τότε που έγινε η αρχή της δημιουργίας, ήταν κοντά στο Θεό. 3 Όλα δημιουργήθηκαν με τη δική Του ενέργεια· και χωρίς δική Του ενέργεια δεν έγινε τίποτε από όλα όσα εδημιούργησε ο Θεός. 4 Αυτός ήταν η ζωή· και αυτή η ζωή, που πηγάζει από Αυτόν, είναι για τους ανθρώπους το φως· 5 και το Φως αυτό διαλύει το σκοτάδι των ψυχών· και το σκοτάδι, αυτό δεν μπόρεσε να το νικήσει.

6 Ζούσε τότε ένας άνθρωπος, απεσταλμένος του Θεού· το όνομά του ήταν Ιωάννης. 7 Αυτός είχε έλθει να δώσει μαρτυρία, να μας μιλήσει για το Φως· να δημιουργήσει προϋποθέσεις, ώστε να πιστεύσουν όλοι σε Αυτό. 8 Δεν ήταν αυτός (ο Ιωάννης) το Φως· αυτός ήλθε μόνο για να δώσει μαρτυρία για το Φως· 9 δηλαδή για Εκείνον που ήταν το Φως το Αληθινό, που φωτίζει τον κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο! 10 Ναι, Αυτός, είχε έλθει τότε στον κόσμο! Ο κόσμος είχε γίνει με τη δική Του ενέργεια! Μα αυτός ο κόσμος, ο δικός Του, δεν Τον κατάλαβε! 11 Είχε έλθει στην ιδιοκτησία Του! Μα οι άνθρωποι, ιδιοκτησία Του και δικοί Του, δεν Τον εδέχτηκαν! 12 Παρ΄ όλα αυτά Εκείνος, σε όσους Τον εδέχθηκαν, έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν τέκνα του Θεού! Και αυτοί ήσαν, εκείνοι που επίστευσαν στο όνομά Του! 13 Αυτοί, όταν επίστευσαν, εγεννήθηκαν (για δεύτερη φορά)· αυτή τη φορά όχι από αίματα (από δύναμη σωματικών οργανισμών)· όχι χάρις σε επιθυμία σαρκική· όχι από επιθυμία ανδρός· αλλά από τον ίδιο το Θεό.

14 Ναι, ο Λόγος έγινε σάρκα! Ναι, έκαμε μια σάρκα ανθρώπινη, σκηνή Του! Και έτσι εμείς (χάρις στην ορατή σε μας σάρκα Του) είδαμε τη Δόξα Του, που είναι η Δόξα που δίνει ο Πατέρας στο Μονογενή Του. Ναι, ο Λόγος ήλθε ανάμεσά μας πλήρης από χάρη και αλήθεια! 

15 Ο Ιωάννης την έδωκε τη μαρτυρία του γι΄ Αυτόν· το βροντοφώναξε· είπε: 

-Αυτός είναι Εκείνος, για τον οποίο σας είχα πει: Εκείνος που θα έλθει μετά από εμένα, είναι πολύ ανώτερος από εμένα, γιατί είναι προγενέστερος από εμένα.

16 Και επειδή Αυτός είναι σε απόλυτο βαθμό πλήρης, εμείς όλοι παίρνουμε από Αυτόν τη μία χάρη μετά την άλλη! 17 Μην ξεχνάς ότι δια του Μωυσέως μας εδόθη ο Νόμος· ενώ δια του Ιησού Χριστού έγινε κτήμα μας η χάρη και η αλήθεια.