Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή Ι’ Ματθαίου, 01/01/1970

Ματθ. ιζ’ 14 - 23

Η θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου

14 Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 15 Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ’ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. 18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν εἶπον· Διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 20 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 21 τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. 22 Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων 23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

14 Και όταν έφθασαν στο μέρος που ήταν ο κόσμος που Τον περίμενε, επήγε κοντά Του ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά Του και Του είπε:

- 15 Κύριε, ελέησε τον υιό μου. Σεληνιάζεται. Υποφέρει φοβερά. Να φανταστείς: πολλές φορές ορμάει στη φωτιά! και άλλοτε στο νερό! 16 Τον επήγα στους μαθητές Σου. Μα δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. 

17 Απάντησε ο Ιησούς:

-Ω γενεά άπιστη και διεστραμμένη! Μέχρι πότε πια θα είμαι μαζί σας; Μέχρι πότε θα σας ανέχομαι; Φέρτε τόν μου εδώ! 

18 Και αφού τον επήγαν, ο Ιησούς τον επιτίμησε!  Και εβγήκε από αυτόν το δαιμόνιο. Και ο νεαρός έγινε αυτοστιγμεί καλά! 

19 Τότε επήγαν στον Ιησού οι μαθητές Του και Τον ερώτησαν εμπιστευτικά:

- Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε το δαιμόνιο;

20 Τους απάντησε ο Ιησούς:

- Εξαιτίας της απιστίας σας! Και σας λέγω την αλήθεια· ότι, αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο σινάπεως, θα πείτε σ΄ ένα βουνό σαν κι αυτό· "πήγαινε από εδώ εκεί"· και θα πάει! Και γενικά τίποτε δεν θα σας είναι αδύνατο. 21 Ειδικά όμως αυτό το γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. 

22 Κάποτε, ενώ ακόμη ευρίσκονταν στη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς:

-Ο Υιός του Ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων. 23 Και θα Τον θανατώσουν. Αλλά την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί.

Και ελυπήθηκαν πολύ!...