Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Εορτή των Φώτων, 06/01/2024

Ματθ. γ΄ 13-17

Τα άγια Θεοφάνεια

13 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ. 14ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 15ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν· 16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ’ αὐτόν· 17καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. 

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

 13 Τότε ήλθε από την Γαλιλαία στον Ιορδάνη και ο Ιησούς, αναζητώντας τον Ιωάννη, για να βαπτιστεί από αυτόν. 14 Αλλά ο Ιωάννης Του έφερνε αντιρρήσεις. Του έλεγε: 

-Εγώ το έχω ανάγκη να βαπτισθώ από Σένα! Και συ έρχεσαι σε μένα;

15 Απάντησε ο Ιησούς και του είπε: Άφησέ τα αυτά τώρα. Έχομε χρέος και οι δύο μας να τηρήσουμε και σ΄ αυτό το θέλημα του Θεού. Τότε Τον άφησε.

16 Μα αφού εβαπτίσθηκε, ο Ιησούς εβγήκε αμέσως από το νερό! Και νά, Του άνοιξαν οι ουρανοί! Και (ο Ιωάννης) είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται επάνω σ΄ Αυτόν. 17 Και ταυτόχρονα ακούσθηκε από τους ουρανούς μια φωνή που έλεγε: 

-Αυτός είναι ο Υιός μου ο Αγαπητός. Σ΄ Αυτόν ευδόκησα*.

 

* ευαρεστούμαι, αναπαύομαι