Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Σύναξη του Τιμίου Προδρόμου, 07/01/2024

Ἰωάν. α΄ 29-34

Η μαρτυρία του Προδρόμου για το Χριστό

Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει· Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 30 οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον· Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 31 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων. 32 Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν· 33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· Ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. 34 κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

29 Την επόμενη ημέρα βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και λέγει: "Να ο Αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. 30 Αυτός είναι για τον οποίον εγώ σας είπα, "Ύστερα από εμένα έρχεται κάποιος, που είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πολύ πριν από μένα". 31 Και εγώ δεν τον ήξερα, αλλά για να φανερωθεί ο ίδιος στους Ισραηλίτες, γι΄αυτό ήλθα εγώ και  βαπτίζω με νερό". 32 Και ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία και είπε: "Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστερά από τον ουρανό και έμεινε πάνω Του. 33 Και εγώ δεν τον ήξερα, αλλά εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε: "Εις όποιον θα δεις να κατεβαίνει το Πνεύμα και να μένει επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον". 34 Και εγώ είδα και μαρτύρησα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού".