Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή ΙΖ' Ματθαίου, 18/02/2024

Ματθ. ιε’ 21-28

Η Χαναναία

21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ  Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 22 καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου  Ἰσραήλ. 25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. 26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 27 ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. 28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ  Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

 Μετά από αυτά έφυγε από εκεί ο Ιησούς και επήγε στην περιοχή της Τύρου και της Σιδώνος. Και νά, εκεί ήλθε και Τον συνάντησε μια Χαναναία, πού είχε για τον σκοπό αυτό βγει από τα όρια της περιοχής των πόλεων αυτών! Και άρχισε να φωνάζει:
—    Ελέησέ με, Κύριε, Υιέ Δαβίδ! Η κόρη μου είναι δαιμονισμένη. Και βασανίζεται πολύ άσχημα!
 Μα ο Ιησούς δεν της απάντησε τίποτε!
Επήγαν λοιπόν κοντά Του οι μαθητές Του και άρχισαν να Τον παρακαλούν!
    Ειπέ της κάτι να φύγει! Γιατί έρχεται από πίσω μας. Και όλο φωνάζει!...
Τους απάντησε:
    Η αποστολή μου δεν είναι, παρά μόνο για τα απολωλότα πρόβατα του οίκου Ισραήλ.
 Μα τότε ήλθε εκείνη και Τον προσκύνησε λέγοντας:
    Κύριε, βοήθησέ με!
Της απάντησε:
    Δεν είναι σωστό να παίρνει κανείς το ψωμί των παιδιών του και να το ρίχνει στα σκυλιά!
Του είπε εκείνη:
    Ναί, Κύριε. Αλλά και τα σκυλάκια κάτι τρώνε! Τρώνε τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι του αφεντικού τους!
Μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, της απάντησε ο Ιησούς.
    Τι μεγάλη πίστη που έχεις, καλή γυναίκα! Άς γίνει αυτό που θέλεις!